Piar 10 I 2006-2016

Spoločenstvo Piar sa začalo formovať  na prelome rokov 2006 a 2007, keď spoločenstvá Jozue a Samuel pod vedením pátra Juraja Ďurneka začali organizovať pre žiakov Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi duchovné obnovy.  Za takzvanú. „štartujúcu“ obnovu, ktorá dala za vznik väčšine spoločenstiev možno považovať  Čo je s Bohom nemožné? (kurz Filip). Mladí ľudia, zväčša  žiaci piaristickej školy, začali meniť svoje životy a upriamovať svoj zrak na Krista. Začali sme sa modliť za školu, za žiakov, učiteľov i zamestnancov.  Škola bola a stále je doslova premodlievaná. Oslovovali sme spolužiakov, začali sme im hovoriť o Bohu, pozývať ich na obnovy či piatkové chvály. Naše modlitby neostali nevypočuté a postupom času vznikali nové a nové malé spoločenstvá, ktoré  postupne rástli,  vyformovali  sa do dnešnej podoby a podnietili vznik veľkého jednotného Spoločenstva Piar.

Spoločenstvo Jozue pod vedením Ducha zaviedlo piatkové otvorené stretnutia v podobe modlitby chvál. Po prvýkrát to bolo 1. januára 2008. Teraz sa tu každý týždeň zjednocujeme v modlitbách za mesto Prievidza, okolité  mestá i dediny a celému regiónu Hornej Nitry vyprosujeme požehnanie.  Čoraz viac vnímame potrebu otvorenosti spoločenstva. Tak ako sa nazačiatku otvárali malé spoločenstvá na škole, vychádzali zo seba, oslovovali spolužiakov, rovnako i teraz sa snaží Spoločenstvo Piar byť otvoreným spoločenstvom  -otvoreným mestu, ľudom i Duchu Svätému.  Túžime nasledovať Krista celým svojim srdcom, nechať sa Ním viesť, „byť ceruzkou v Ježišových rukách“.

Dnes ma Spoločenstvo Piar vyše 120 členov, ktorí sú zjednotení vo vízií – obnoviť mesto. Z toho pramení aj jeho poslanie s jednotlivé služby. Ohlasovanie evanjelia  a rozširovanie Božieho kráľovstva prostredníctvom otvorených chvál, vedením birmovancov, vyučovaním,  evanjelizáciami, benefičných akcii, formáciou mladých a detí, praktickou pomocou Božiemu chrámu i okoliu. Tiež evanjelizáciou vrámci regiónu, prípravou web materiálov a spoluprácou s regionálnymi spoločenstvami. Celé toto  dielo stoji na Bohu a na modlitbách jeho ľudu. Učenie Spoločenstva Piar vychádza z rímsko-katolíckej cirkvi a je mu plne podriadené.